دانلود موزیك

سازنده‌ترین كلمه گذشت است ...آن را تمرین كن

پرمعنی‌ترین كلمه ما است ... آن را به كار ببر.

عمیق‌ترین كلمه عشق است ... به آن ارج بنه.

بی رحم‌ترین كلمه تنفر است ... از بین ببرش.

سركش‌ترین كلمه حسد است ... با آن بازی نكن.

خودخواهانه‌ترین كلمه من است... از آن حذر كن.

ناپایدارترین كلمه خشم است... آن را فرو ببر.

بازدارنده ترین كلمه ترس است ... با آن مقابله كن.

 با نشاط ‌ترین كلمه کار است ... به آن بپرداز.

 پوچ ترین كلمه طمع است ... آن را بكش.


دانلود موزیك