اگه قرار باشه ظرف 24 ساعت دنیا به پایان برسه تموم

خطهای تلفن،تالارهای گفتگو و ای میل ها اشغال

میشه ..پر میشه از

(( از اینكه رنجوندمت پشیمونم من رو ببخش))!

یا (( تو را عاشقانه می پرستم ))

((مراقب خودت باش))

اما بین این همه پیام یكی از همه تكون دهنده تره

(( همیشه عاشقت بودم ولی هیچوقت بهت نگفتم))

پس عشق و محبت را تقدیم انكه دوستش داریم كنیم

 شاید فردایی نباشد