آخر یه روز دق می كنم فقط به خاطر تو

 دنیا رو عاشق میكنم فقط به خاطر تو

رو دست مجنون می زنم فقط به خاطر تو

عشقت رو پنهون می كنی فقط به خاطر من

من دلم رو خون میكنم فقط به خاطر تو

دنیا برام یه قفسه

گفتی كه عشق یه عادته

دلم پر از شكایته

گفتی می خوای بری سفر

خیره شدن چشام به در

من می شینم به پای تو فقط به خاطر تو

من می شینم به پای تو فقط به خاطر تو

به من تو گفتی دیوونه فقط به خاطر من

حرفت به یادم می مونه فقط به خاطر تو

از خوبیات كم میكنی

قلبم رو پر پر می كنی

گفتی كه از سنگه دلت

از من و دل تنگه دلت

قلبم رو پر پر می كنی

گفتی كه از سنگه دلت

از من و دل تنگه دلت

ازم گرفتی فاصله فقط به خاطر من

دست كشیدم از هر گله فقط به خاطر تو

گفتی كه از اینجا برو فقط به خاطر من

می رم به احترام تو فقط به خاطر تو