می دونی زیباترین خط منحنی دنیا چیه ؟

 لبخندی که بی اراده رو لبهای یک عاشق نقش می بنده

تا در نهایت سکوت فریاد بزنه : دوستت دارم