هنوز اندر پی اونم که میشه عاشقش باشم

 

مثه دریای من باشه منم چون قایقش باشم

 

هنوز اندر پی اونم که عمری مرهمم باشه

 

شریک خنده و شادی رفیق ماتمم باشه

 

هنوز اندر پی اونم که عشقش سادگیم باشه

 

نگاههای پر از مهرش پناه خستگیم باشه

 

میگن جوینده یابنده ست، ولی پاهای من خسته ست

 

من حتی با همین پاها میرم تا حدی که جا هست

 

هنوز اندر پی اونم که اشکامو روی گونه ام

 

با اون دستای پر مهرش کنه پاک و بگه جونم

 

بگه جونم نکن گریه منم اینجام، بذار دستاتو تو دستام

 

تو احساس منو میخوای، منم ای گُل تو رو میخوام

 

خدایا عشق من پاکه درسته عشقی از خاکه

 

منم اون عاشق خاکی که از عشق تو دلچاکه