یادت هست که گفتی دوستت دارم سرمو پایین انداختم و گفتم نظر لطفته.

 

سرمو بالا آوردی تو چشام نگاه کردی و گفتی نظر لطفم نیست نظر دلمه.

 

تکرار اون حرفای نافذ و اون جمله که هیچوقت واسم تکراری نمی شد.

 

باعث شد که دل من هم صاحب نظر بشه و منو مجبور کنه

 

که بهت بگم دوستت دارم مگه نگفته بودی دوستت دارم؟مگه دوستت نداشتم؟

 

چرا حالا تنها هم آغوش من یاد توست؟یکی از ما دوتا دروغ میگفتیم

 

… ولی هنوز …همان قدر برایم عزیز هستی

 

 که نمیتوانم تهمت آن دروغگویی را به تو بزنم.

 

آری من دروغ میگفتم دروغی به وسعت تمامی بی تو ماندن هایم

 

من دوستت نداشتم من دیوونه وار عاشقت بودم.

 

من تو رو با ذره ذره ی وجودم می پرستیدم ولی تو …

 

love1