بوسه بر دست : من فقط تو را می پرستم 
 
 
بوسه بر گونه : من فقط می خواهم دوست تو باشم

 
 
بوسه بر چانه :
تو جذاب هستی 
 
 
بوسه بر گردن : من تو را می خواهم 
 
 
بوسه بر لب :
من عاشق تو هستم 
 
 
بوسه بر گوش : اجازه بده سر گرم باشیم