ای كاش من یك قلب بودم شب تا سحرگاه می تپیدم 

 آن قدر می رفتم فراتر تا آه شب را می شنیدم

ای كاش من دیدار بودم آن شوق نیلی رنگ دیدن  

از خوشه های زرد خورشیدگل دسته های یاد چیدن 

 ای كاش با شعر رهایی در قلب ها غوغا نماییم

 و با ورود حضرت عشق این كلبه را دریا نماییم.